straatag-2-1200.jpg

Bestyrelsens beretning for 2008

Året 2008 blev et dramatisk år i den nyere Danmarkshistorie. Et såkaldt kriseår, hvor man bliver mindet om, at træerne ikke vokser ind i himlen. I Foreningen Straatag er det dog begrænset, hvad vi har mærket til krisen, men vi har dog erfaret, at det er vanskeligt at hente sponsorstøtte og fondsmidler til en fortsat udvikling af foreningen.

Vi kom igennem 2008 med et regnskab, som vi ikke er tilfredse med, og der skal kigges på omkostningerne. Vi har ingen umiddelbare planer om at reducere vore aktiviteter, men en begrænsning af mængden af frivillig arbejdskraft kan tvinge os til det.

I 2008, kort efter sidste generalforsamling, havde vi i bestyrelsen en strategidebat, som bl.a. gik ud på at forsøge at opnå samarbejdsaftaler med store aktører i ejendomsmæglerbranchen og i forsikringsverdenen til afløsning af foreningens sponsoraftale med Topdanmark. Dét lykkedes ikke! – og vore erfaringer fra disse forsøg, tyder ikke på, at det er dén vej vi skal gå!

Og imens vi er ved forsikringsbranchen, så har vi også forsøgt at få nogle selskaber til at revurdere deres syn på prispolitikken, når det drejer sig om stråtækte ejendomme, men det er som at slå i en dyne! Vi har dog erfaret, at et enkelt stort selskab – i hvert fald visse steder i landet – fører en positivt afvigende prispolitik, men vore forsøg på at afdække principielle holdninger eller etablere gunstige ordninger for foreningens medlemmer er slået fejl. Sagen er ikke opgivet, men et gennembrud er ikke umiddelbart forestående.

Som redegjort for på sidste generalforsamling var vi allerede igang med at producere en lille håndbog, kaldet ”Det stråtækte hus”, delvis finansieret af tips/lottomidler. Vi var nok en lille smule betænkelige ved at gå i gang med projektet, men vi kan nu konstatere, at der er kommet en nydelig lille bog ud af det, og vi tror, at den på sigt bliver positiv bidragsyder til foreningens økonomi. Bogen er primært rettet imod den ”almindelige” ejer af et ”almindeligt” stråtækt hus, som klart er foreningens største og vigtigste målgruppe.

Foreningen har nu i ca. 6 år været medlem af Bygningskultur Danmark, et medlemskab, som vi fra starten af nærede betydelige forventninger til, forventninger, som vi ærligt må sige, ikke er blevet indfriet! Bygningskultur Danmark er p.t. under rekonstruktion efter 5 år med Realdania i ryggen, men kommer igennem dette forløb med en ikke ubetydelig egenkapital. Foreningens medlemskab af det ”fortsættende” Bygningskultur Danmark vil ganske afhænge af i hvilken udstrækning midlerne ville kunne komme vores sag – og foreningen - til gavn. I den sidste ende kan det alligevel ende med at blive en succeshistorie for os.

Inden vi forlader den ”grå zone” skal vi også lige runde foreningens temadagsprogram, som vi heller ikke har været alt for skråsikre på. En overgang så det ud til at den traditionelle temadagsmodel havde overlevet sig selv, men så kom der pludselig en klar succeshistorie, og, forudsat vi kan finde de menneskelige ressourcer, vil temadagsprogrammet fortsætte og videreudvikles.

Men lad os ikke glemme succeshistorierne! Vi er stadig involveret i Odense Tekniske skoles uddannelsesprogram for restaureringshåndværk. Hvert eneste kursushold kommer i kløerne på både Erik Therkelsen og mig selv og bliver udsat for et massivt ”påvirkningsforsøg” med hensyn til materialer, metoder og restaureringsholdninger. Her føler vi, at vi er bidragsydere i en proces, som på længere sigt kan får uvurderlig betydning.

Uvurderlig betydning kan en lovændring fra december 2008 også få, nemlig fritagelsen for beskatning af private økonomiske bidrag til støtte af restaurering af bevaringsværdige bygninger! Dette er en sag, som vi i foreningen har arbejdet intenst med i flere år, og det endelige gennembrud kom sidste år, hvor vi ved et Guds under og en tilfældighed fik kontakt med et medlem af foreningen, som kunne formidle nogle helt afgørende politiske kontakter. Læs mere om denne sag i bladet ”Straatag” og på hjemmesiden.

Foreningen har også markeret sig i andre sammenhænge, f. eks. sker det oftere og oftere, at vi bliver anmodet om at udtale os i forbindelse med dispensationsansøgninger fra afstandskrav i forbindelse med genetablering af stråtag, og den i slags sager har vi en pæn succesrate. En anden anerkendelse har foreningen fået fra Assens Kommune, der p.t. er i gang med en såkaldt ”kulturmiljøscreening” som kommunen foretager sammen med Cowi, for at sikre sig at man tager hånd om kommunens bevaringsværdier. Her er foreningens formand inviteret til at være deltager i en såkaldt følgegruppe, som er med til at inspirere og evaluere projektet.

Igennem de seneste par år har vi fået en række foruroligende henvendelser om råd og svamp m.v. i ret nye stråtage. Disse sager har vi drøftet både internt i bestyrelsen, og også med mange af de tækkemænd, som vi har jævnlig kontakt med. Vi ved, at det er et spørgsmål, som optager tækkemændene meget, og vi vil fortsat forsøge at informere om nyt fra den front, både på hjemmeside og i bladet ”Straatag”. Bladet vil vi gerne til stadighed forsøge at gøre bedre, og vi vil gerne opfordre medlemmerne til at bidrage med emner og idéer hertil.

En bestyrelsesberetning er først og fremmest en redegørelse for, hvad foreningen har foretaget sig i året, der er gået, men den bør også pege fremad. Vi må gerne løfte blikket højt, men vi beholder fødderne på jorden!

I 2009 vil vi have et vågent øje med økonomien og vedligeholde foreningens basale program med medlemspleje, bladudgivelse, relationer til tækkemændene, men ikke iværksætte nye ressourcekrævende programmer, hvis vi ikke på forhånd har en sikker formodning om, at vi kan løfte opgaven tilfredsstillende.

Jeg vil afslutte beretningen med at takke bestyrelsen, medlemsafdelingen og redaktøren for et godt samarbejde året igennem, og takke alle medlemmerne for deres opbakning til foreningen. Fortsæt med det, der er brug for os!

 

Torben Lindegård Jensen
Formand