straatag-4-1200.jpg

Bestyrelsens beretning for 2010

Foreningen Straatag blev stiftet den 30. januar 1996 og har således for kort tid siden holdt 15- års fødselsdag, og i bestyrelsen mener vi at kunne konstatere, at foreningen lever og har det godt. Økonomisk er vi også fornuftigt kørende, og vi kom ud af 2010 med et absolut tilfredsstillende regnskabsresultat.

Vi har gennem årene til stadighed forsøgt at tilpasse foreningen dén verden, som vi lever i, og haft opfattelse af at vi har gjort det rimeligt fornuftigt ud fra de ressourcer, vi har til rådighed, herunder ikke mindst de begrænsninger, som sættes af den frivillige arbejdskraft.

Nu er det jo éen ting, hvad vi tror i bestyrelsen og måske en anden, hvad medlemmerne mener, og derfor forsøgte vi os med en ”tilfredshedsundersøgelse” hvor 644 af medlemmerne, som har givet os mailadresser, på internettet anonymt havde mulighed for at tilkendegive deres syn på foreningen og dens virke. Af disse responderede 336 medlemmer, altså cirka 1/3 af medlemmerne, og som det fremgår af ”Straatag nr. 34”, er over 90% af disse godt, eller ”middel”, tilfredse med foreningens virke. Dette betragter vi som en stor tillidserklæring.

Indsamling af emailadresser ønsker vi fortsat, så vi hurtigst muligt kan komme i forbindelse med flest mulige af medlemmerne, og også på andre måder har vi forsøgt at gå nye veje. Vi har således været i samarbejde med bygningsfredningsforeningen Byfo og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur omkring forskellige ”bygningskulturelle” arrangementer rundt om i landet. I forbindelse med disse arrangementer har vi også anvendt egen og andres ”hjemmesider” samt elektroniske nyhedsbreve, og dette har sandsynligvis været stærkt medvirkende til at disse arrangementer blev så succesfulde og velbesøgte.

Som et led i det gode samarbejde med andre foreninger og organisationer på bygningskulturområdet havde vi sidste år også den glæde at kunne udsende en gratis ”energiguide”, lavet af Bygningskultur Danmark, til alle vore medlemmer. Den håber vi, at medlemmerne vil gøre brug af!

I løbet af 2010 tog vi, endnu engang, initiativ til at få skabt en ”fair forandring” af forsikringsforholdene for stråtagsejere igennem en henvendelse til et forsikringsmæglerfirma, men som situationen ser ud p.t., kommer der nok heller ikke noget konkret ud af det denne gang. Desværre!

Vi har flere gange i bladet ”Straatag” skrevet om stråtage, som tilsyneladende nedbrydes alt for hurtigt af råd og svamp, og en konkret sag har vi fulgt på nærmeste hånd. Den vil der kunne læses mere om i ”Straatag nr. 35”. Det er en sag, som vi tager meget alvorligt, og vi har været i forbindelse med de to tækkelaug herom. Der er fortsat megen uklarhed om hele denne problemstilling, og vi vil opfordre medlemmerne til at kontakte os om eventuelt kendskab til lignende sager. Det er en problemstilling, som vi skal til bunds i!

Et andet hængeparti er hele ”fyrværkeriproblematikken”! Vi havde i forsommeren 2010 faktisk udviklet et stort projekt på dette område, men vi måtte opgive det af to grunde. Den ene, og klart største, var en uventet ringe vilje fra forsikringsverdenen til at yde projektstøtte, noget som måske ikke burde kunne komme bag på os på baggrund af vore øvrige erfaringer med den branche. Den anden grund var den sædvanlige, nemlig mangel på den nødvendige frivillige arbejdskraft.

Og nu vi er ved de negative erfaringer, så bør det også nævnes, at foreningens forsøg på at ”etablere” sig i nedbrydnings/genbrugsbranchen ikke kunne bære! Vi må erkende, at vi ikke har ressourcerne til det, og det faldende aktivitetsniveau i byggebranchen har heller ikke gjort det bedre.

Men tilbage til foreningens ”kerneydelser”, og her fylder almindelig telefonisk rådgivning fortsat rigtigt meget, og spørgsmålene er mange og vidt forskellige. Heldigvis er vi ofte i stand til at hjælpe medlemmerne.

Som fremhævet gang på gang, betragter vi i bestyrelsen Foreningen Straatag som en forening, der spiller, og bør spille, en væsentlig rolle i bestræbelserne på at bevare en smuk og værdifuld bygningskultur, og alene dette kan retfærdiggøre foreningens eksistens. Derfor er vi stadigværk tilknyttet restaureringsuddannelsen på Syddansk Erhvervsskole i Odense, og vi forsøger stadigvæk at støtte fondsansøgninger til smukke stråtækte ejendomme, som har behov for hjælp. Det gjorde vi også 2010, og i et par tilfælde lykkedes det ganske godt.

I 2011 vil vi fortsætte vore moderniseringsbestræbelser, navnlig på kommunikationsområdet, ligesom vi har planer om at afholde nogle regionale informations- og debatmøder. Dette vil vi senere i bladet informere yderligere om, og vi skal samtidig opfordre medlemmerne til at fremkomme med ønsker og ideer.

bellayoscura.com

Bestyrelsens konklusion: 2010 var et tilfredsstillende år for foreningen, og vi er opmærksomme på at tage nye udfordringer op i 2011.

 

Torben Lindegård Jensen
Formand