straatag-1-1200.jpg

Bestyrelsens beretning for 2011

Der har overalt i samfundet bredt sig en krisestemning, som spreder utryghed og lammer optimisme og virkelyst, alt sammen noget som udspringer af økonomiske årsager.

I Foreningen Straatag har vi ingen økonomisk krise! Regnskabet for 2011 blev fremragende på trods af en vis nedgang i kontingentindtægterne. Et overskud på ca. kr. 83.000,- og herefter er foreningens egenkapital er nu næsten på kr. 380.000,-.

Foreningens basisaktiviteter har igennem 2011 sådan set kørt tilfredsstillende med fire numre at ”Straatag” og nogenlunde den sædvanlige mængde rådgivnings- og serviceopgaver, primært på baggrund af telefoniske henvendelser. Med hensyn til temadage har vi nok underpræsteret i 2011, idet vi kun har afholdt et enkelt, men til gengæld vellykket temadagsarrangement. Det var i Bisholt, nær Juelsminde i september. Vi vil gerne gøre dette bedre i 2012, men det kræver, at nogle tilbyder sig som ”temadagsværter”. Dette må gerne opfattes som en opfordring.

Som noget nyt afholdt vi sidst på året to medlemsmøder som aftenmøder på hverdage i henholdsvis Udby på Sjælland og Blommenslyst på Vestfyn. Meningen med disse møder var, at medlemmerne skulle have mulighed for komme til orde med problemer og spørgsmål af enhver art, men fremmødet var overraskende ringe. I bestyrelsen finder vi det fortsat relevant at afholde sådanne møder, men tidspunktet og ”markedsføringen” var nok ikke det optimale.

I bladet har vi flere gange omtalt, at vi var i gang med en modernisering af foreningens kommunikationsstrategi, og herunder specielt hjemmesiden.  Her må vi ærligt sige, at det ikke er gået efter planen! Imens dette skrives har vi stadigvæk en gamle hjemmeside, som vi ikke har magtet at holde ordentligt opdateret, men vi har brugt en hel del kræfter på at udvikle en ny hjemmeside, som nu næsten er færdig, men efter alt for mange fejl og misforståelser, som foreningen og IT-firmaet nok er nogenlunde lige gode om. Når dette læses, burde den nye hjemmeside være i luften.

Men ellers er det de sædvanlige tunge problematikker, som har præget billedet i årets løb, som f. eks. bygningsforsikringspræmierne. Flere selskaber, bl.a. Codan, har vakt opmærksomhed ved at forhøje præmierne med op til 70%. Vi finder disse urimeligt høje præmier uanstændige, og vi hører gerne fra medlemmer, der har været udsat for noget lignende, og sandelig også, hvis nogle kan berette om humane forsikringsvilkår. Disse efterretninger gør det muligt for os at følge markedet og derved kunne rådgive kvalificeret. Men forvent ikke, at denne situation ændres indenfor overskuelig tid.

En anden ”tung” problematik er de såkaldt for tidligt nedbrudte stråtage! Vi har kendskab til nogle få, men meget kedelige sager, og ingen af disse har fået civilretlig afgørelse, som ellers kunne have kastet mere lys over denne problematik. Vi er også opmærksomme på at der i stråtagskredse er bredt sig en nervøsitet for dette fænomen, som ikke står i et rimeligt forhold til problemets reelle omfang, hvilket dog er en ringe trøst for en ”ramt” stråtagsejer, og der skal ikke herske tvivl om, at vi fortsat vil virke for at uskyldigt ramte husejere ikke lades i stikken.

Vi opfordrer derfor fortsat medlemmerne om at kontakte os i tilfælde af, at man mener at være ejer at et tag, som er ramt af svampeangreb eller lignende. Under alle omstændigheder vil vi gerne følge udviklingen over en længere periode.

Dette ovenfor omtalte problem har været den konkrete årsag til afholdelsen af et møde imellem Foreningen Straatag og Dansk Tækkemandslaug i november 2011. Mødet var godt og konstruktivt, og vi enedes bl.a. om at kontakte hinanden, hvis der kom nye sager af dén karakter, ligesom vi aftalte regelmæssigt at afholde møder, hvorunder vi kunne diskutere fælles anliggender.

Til slut skal tilkendegives, at vi i foreningen gerne vil gøre en hel del mere end, hvad vi reelt har kræfter til under de nuværende forhold, og derfor opfordrer vi medlemmerne til at bakke bestyrelsen op og tilbyde (ulønnet!) arbejdskraft, så vi sammen kan nå længere.  Vi vil gerne mere aktivt arbejde politisk, f. eks. med ”udkantsproblematikken”. Det er dyrt – og besværligt - at bo på landet, hvor de fleste stråtækte huse jo ligger, og vi vil gerne bruge enhver mulighed for at tale bygningskulturens sag.

Torben Lindegård Jensen
Formand