straatag-1-1200.jpg

Bestyrelsens beretning for 2012

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og bemærkede, at året 2012 – set udefra – havde været et relativt stille år. Der har dog været masser af ”internt arbejde”  i foreningen. I særlig grad har Codans politik over for stråtagskunder fyldt meget, og vi har i foreningen heldigvis kunnet hjælpe langt de fleste af de trængte medlemmer over i andre forsikringsselskaber på fornuftige og rimelige vilkår.Vi har også forsøgt at få et møde i stand med ministeren for by- boglig- og landdistrikter, Carsten Hansen, med henblik på hjælp til bygningerne på landet, herunder i særlig grad de stråtækte ejendomme. Dette lykkedes desværre ikke, men vi har i samme forbindelse etableret et godt samarbejde med Landsbyerne i Danmark (formand Carsten Abild), og vi ved, at der nu er noget i gang politisk om dette emne. Det vil vi vende tilbage til i løbet af 2013.                                      

I løbet af 2013 fik vi afholdt et par temadage og yderligere et par arrangementer, bl.a. en meget succesfuld ”Åbent-hus-dag” på Lille Pederstrup med ca. 350 deltagere.

Foreningens hjemmeside er blevet moderniseret og virker nu fint.

Økonomisk er året gået over al forventning, men desværre har det ikke været muligt at få udvidet tilbuddene til foreningens medlemmer, selvom der har været økonomisk basis for det.  Årsagen er et meget stort arbejdspres internt i bestyrelsen, som jo fortsat i helt overvejende grad driver en forening uden en lønnet administration. Det er et meget stort arbejde.   Vi vil forsøge os med en bedre arbejdsdeling i bestyrelsen, således at der forhåbentligt vil kunne iværksættes flere aktiviteter for medlemmerne. I det store og hele har foreningen kunnet opretholde sit store medlemstal i modsætning til mange andre foreninger. Dette tilskriver vi i første række foreningens gode formidlingsindsats, hvor ”hjørnestenene” er bladet Straatag og vore elektroniske nyhedsbreve. Herud over har foreningen i årets løb også ”optrådt” i såvel den trykte som elektroniske presse. Alt i alt et fint år! Beretningen godkendt.                                                                                   

Torben Lindegaard Jensen
formand