straatag-3-1200.jpg

Bestyrelsens beretning for 2013

Året 2013 har været endnu et travlt men udramatisk år, hvor det er lykkedes os at fastholde det høje medlemstal og en sund økonomi. Dette tager vi som et udtryk for, at denne sag interesserer mange, samt at foreningens medlemmer er tilfredse med bestyrelsens arbejde.

 

I 2013 afholdt vi igen flere velbesøgte og succesrige ekskursioner og arrangementer, en type aktivitet, som vi i 2014 vil forsøge at udbygge. Bladet ”Straatag”, som nu er udkommet 45 gange, får vi meget ros for, hjemmesiden er moderniseret, og vi er på Facebook. Vi har mailadresser på over halvdelen af vore medlemmer, hvilket er en utrolig gevinst, både til nyhedsbreve og til udsendelse af vigtige informationer til medlemmerne. Selvom foreningens økonomi er fin, har vi hele tiden øje for besparelser ved at rationalisere og udnytte den moderne teknologi. Medlemsrådgivningen er, set udefra, usynlig, men forsat en af vore allervigtigste aktiviteter, og den bliver flittigt brugt.

 

De foran omtalte aktiviteter er i hovedsagen ”driftsaktiviteter”, men vi er også aktive på forsikringsområdet, med hjælp til fondsansøgninger o.l., og på det politiske område. Således har vi i 2013 rettet henvendelse til 78 borgmestre vedrørende anvendelsen af puljemidler til forskønnelser af landsbymiljøer m.v.( populært kaldet ”nedrivningspuljen”) med en henstilling om at tilgodese bevaringsaspektet og ikke kun bruge pengene til nedrivninger.

 

Situationen for den del af befolkningen, der bor på landet, bliver mere og mere problematisk, men at tro at vi kan stoppe afvandringen, vil være utopi. Men vi kan, sammen med andre, yde et væsentligt bidrag til at denne problemstilling tages alvorligt politisk. Både for mennesker og huse! – og når alt kommer til alt, er husenes opretholdelse og vedligeholdelse jo foreningens grundlag. Derfor vil vi i årets løb forsøge at eksponere denne problemstilling og komme med konstruktive ideer.

Hvorvidt disse ting vil lykkes eller ej, hænger tæt sammen med de ressourcer, vi råder over, og her rækker bestyrelsens kræfter ikke. Derfor skal der igen lyde en opfordring til medlemmerne om at deltage mere i dette arbejde. Det kunne være med at deltage i forskelligt tænketanks arbejde, deltagelse i (og ideer til) temadage, og skriftlige bidrag til bladet. Økonomien er til det, og scenen er sat!

 

Torben Lindegaard Jensen, formand