Stille dage

Året 2014 kan på en vis måde godt beskrives som en stille dag på kontoret. Der har ikke været de helt spektakulære sager, men der arbejdes hver dag flittigt og målrettet med stort og småt.

Flere arrangementer

Den daglige, individuelle rådgivning for medlemmerne fylder fortsat meget, men effekten af denne opleves normalt kun af de direkte implicerede. Bladet kom ud de fire gange i løbet af året, som det skulle, omend processen i 2014 på dette område måtte forceres lidt i årets sidste måneder, for at vi kunne nå det. Det samme kan man sige om vore forskellige arrangementer, der alle blev afholdt i efterårsmånederne. Det vil vi gerne ændre på i år, hvor vi håber at kunne udvide programmet med flere tilbud. Vi vil også i år forsøge at sprede arrangementerne ud over hele landet, så flest mulige af vore medlemmer får chancen for at deltage.

Ressourcerne

En afgørende forudsætning for driften af foreningen er naturligvis en ordentlig økonomi, og det har vi absolut, men vi er fortsat presset på de ’menneskelige’ ressourcer, så vi opfordrer igen medlemmerne til at støtte med forslag, inspiration og gerne med en hjælpende hånd, så vi kan få øget aktivitetsniveauet.

Brandmærkningsordningen

Vi har i årets løb arbejdet med nogle ret komplekse problemer, som ikke lader sig løse fra den ene dag til den anden. Nogle af denne type sager må vi henlægge uløste, imens vi opnår resultater i andre. Den ene af disse sager, som vi arbejder energisk med i samarbejde med tækkemændene, er brandmærkningsordningen, hvor vi desværre har konstateret, at den ikke fungerer optimalt i forhold til hele ’beredskabssystemet’, som ikke har det kendskab til ordningen, vi havde forventet. Dette førte, som omtalt i bladet Straatag, til en brand på Langeland, der burde have været undgået. Bedre blev det i dette tilfælde heller ikke af, at husejeren, der havde fået sit tag brandsikret, ikke havde fået brandmærket sit tag. Selvom brandmærkningsordningen af brandmyndighederne ikke alle steder håndteres optimalt, er brandsikring naturligvis fortsat en utrolig vigtig beskyttelse. Denne sag arbejder vi p.t. intenst med, så beskyttelsen kan blive optimal.

Nedrivningspuljemidler

Igennem 2014 har vi også været med til at ændre flere kommuners syn på de såkaldte nedrivningspuljemidler, således at disse i stigende grad anvendes til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i landdistrikterne. Dette er i fin samklang med et stort projekt, som Realdania netop har søsat, et projekt gående ud på at få overblik over landdistrikternes bygningskultur og forsøge at finde løsninger, som i væsentlig grad kan sikre disse smukke bygningers overlevelse. Foreningen Straatag er igennem sit samarbejde med Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur direkte involveret i dette arbejde, der forventes at løbe over en længere årrække. På det nuværende stadie er vi i analysefasen, men arbejdet vil i det videre forløb målrettes, uden at det på nuværende tidspunkt er muligt at vide, hvad det konkret resulterer i. Der er mange facetter i hele denne landdistriktsproblematik, og - set fra bygningernes side - er finansieringsproblematikken en af de meget væsentlige. Hvis der ikke sker noget positivt på dette område, vil problemerne med vedligeholdelsen efterhånden skabe helt uoverstigelige problemer for ejerne af huse på landet. I denne problematik samarbejder vi også med foreningen Landsbyerne i Danmark, og har  bl.a. drøftet mulighederne for at få skabt en type lån, hvori er involveret en form for statsgaranti.

Hvis vi i Foreningen Straatag vil have indflydelse på, hvad der sker i samfundet, skal vi ikke alene være en seriøs forening, men også sidde med ved bordet. Det gør vi, og derfor har vi fortsat behov for at være en stor og dynamisk forening med et stort og aktivt medlemsbagland. Så fortsæt med at støtte op om bestyrelsen.

Torben Lindegaard Jensen,
formand