§ 1
Foreningens navn er: FORENINGEN STRAATAG

§ 2
Foreningens formål er som almennyttig forening at virke for bevaring og videreudvikling af den danske stråtækte bygningskultur.

§ 3
Som medlemmer kan optages ejere af stråtækte bygninger samt enkeltpersoner, virksomheder, institutioner, foreninger o.l. med interesse for den stråtækte bygningskultur.

§ 4
Medlemskabet gælder fra 1. april til 31. marts.

§ 5
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet forfalder til betaling 1. april.

§ 6
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig.Indkaldelsen skal angive dagsordenen for generalforsamlingen og oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der efter tur afgår fra bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.

Adgang, taleret samt stemmeret er betinget af gyldigt medlemskab.

Alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Der kan forlanges skriftlig afstemning.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog stemme med mere end 2 fuldmagter.

Ændringer af vedtægterne kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer, samt at ændringsforslaget forud for generalforsamlingens afholdelse skriftligt er tilgået medlemmerne.

Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab og budget.
4. Behandling af indkomne forslag (sådanne skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) .
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse (2-årig peeriode)
7. Valg af suppleanter (1-årig periode)
8. Valg af revisor (1-årig periode). Skal være Reg. Revisorfirma.
9. Eventuelt

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen kræver det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder derom.
Indkaldelsen sker som til ordinær generalforsamling, senest fire uger efter at kravet derom er modtaget.

§ 9
Foreningen ledes af en bestyrelse på mellem 7 - 9 medlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Hvert år afgår skiftevis 3, 4 eller 5 medlemmer afhængigt af antallet af bestyrelsesmedlemmr. 
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte de udvalg, som den måtte finde nødvendigt.

§ 10
Den til foreningens formål og drift nødvendige kapital søges tilvejebragt ved medlemsbidrag samt ved offentlige og private tilskud.
Det påhviler bestyrelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende vedtægter, særlig §2, at forestå eventuelle udlodninger og efterfølgende at sikre at uddelte midler udelukkende anvendes til almennyttige formål.
Foreningens midler skal indsættes i ét eller flere pengeinstitutter på foreningens navn.
For foreningens forpligtelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen, tilsluttede medlemmer eller andre ikke hæfter personligt.

§ 11
Til foreningens opløsning kræves et flertal på 3/4 af de fremmødte medlemmer, og opløsningen skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 5 ugers mellemrum. Den opløste generalforsamling vælger et likvidationsudvalg.
Såfremt foreningen opløses, påhviler det likvidationsudvalget at foretage udlodning af foreningens midler til formål, så vidt muligt indenfor eller tæt på formål som angivet i § 2.
Tildeling skal ske således, at anvendelse sker til almenvelgørende formål, således at tildelingen vil kunne godkendes af Told og Skat, jfr. gældende retningslinier for godkendelse af forening, fonde, stiftelser m.v.

Vedtaget på generalforsamlingen 14. marts 2016.